รหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
เมืองเหนือ เมืองศีรสะเกษ 33000
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ 33000
คูซอด เมืองศีรสะเกษ 33000
ซำ เมืองศีรสะเกษ 33000
จาน เมืองศีรสะเกษ 33000
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ 33000
หนองครก เมืองศีรสะเกษ 33000
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ 33000
โพนค้อ เมืองศีรสะเกษ 33000
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ 33000
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ 33000
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ 33000
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ 33000
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ 33000
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ 33000
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ 33000
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ 33000
หนองไผ่ เมืองศีรสะเกษ 33000
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย 33190
ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 33190
คอนกาม ยางชุมน้อย 33190
โนนคูณ ยางชุมน้อย 33190
กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย 33190
บึงบอน ยางชุมน้อย 33190
ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 33190
ดูน กันทรารมย์ 33130
โนนสัง กันทรารมย์ 33130
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ 33130
ยาง กันทรารมย์ 33130
หนองแวง กันทรารมย์ 33130
หนองแก้ว กันทรารมย์ 33130
ทาม กันทรารมย์ 33130
ละทาย กันทรารมย์ 33130
เมืองน้อย กันทรารมย์ 33130
อีปาด กันทรารมย์ 33130
บัวน้อย กันทรารมย์ 33130
หนองบัว กันทรารมย์ 33130
ดู่ กันทรารมย์ 33130
ผักแพว กันทรารมย์ 33130
จาน กันทรารมย์ 33130
คำเนียม กันทรารมย์ 33130
ทุ่งใหญ่ กันทรารมย์ 33130
บึงมะลู กันทรารมย์ 33110
กุดเสลา กันทรารมย์ 33110
เมือง กันทรารมย์ 33110
สังเม็ก กันทรารมย์ 33110
น้ำอ้อม กันทรารมย์ 33110
ละลาย กันทรารมย์ 33110
รุง กันทรารมย์ 33110
ตระกาจ กันทรารมย์ 33110
จานใหญ่ กันทรารมย์ 33110
ภูเงิน กันทรารมย์ 33110
ชำ กันทรารมย์ 33110
กระแชง กันทรารมย์ 33110
โนนสำราญ กันทรารมย์ 33110
หนองหญ้าลาด กันทรารมย์ 33110
เสาธงชัย กันทรารมย์ 33110
ขนุน กันทรารมย์ 33110
สวนกล้วย กันทรารมย์ 33110
เวียงเหนือ กันทรารมย์ 33110
ทุ่งใหญ่ กันทรารมย์ 33110
ภูผาหมอก กันทรารมย์ 33110
กันทรารมย์ ขุขันธ์ 33140
จะกง ขุขันธ์ 33140
ใจดี ขุขันธ์ 33140
ดองกำเม็ด ขุขันธ์ 33140
โสน ขุขันธ์ 33140
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ 33140
สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ 33140
ตาอุด ขุขันธ์ 33140
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ 33140
ห้วยใต้ ขุขันธ์ 33140
หัวเสือ ขุขันธ์ 33140
ตะเคียน ขุขันธ์ 33140
นิคมพัฒนา ขุขันธ์ 33140
โคกเพชร ขุขันธ์ 33140
ปราสาท ขุขันธ์ 33140
สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ 33140
ห้วยสำราญ ขุขันธ์ 33140
กฤษณา ขุขันธ์ 33140
ลมศักดิ์ ขุขันธ์ 33140
หนองฉลอง ขุขันธ์ 33140
ศรีตระกูล ขุขันธ์ 33140
ศรีสะอาด ขุขันธ์ 33140
ไพรบึง ไพรบึง 33180
ดินแดง ไพรบึง 33180
ปราสาทเยอ ไพรบึง 33180
สำโรงพลัน ไพรบึง 33180
สุขสวัสดิ์ ไพรบึง 33180
โนนปูน ไพรบึง 33180
พิมาย ปรางค์กู่ 33170
กู่ ปรางค์กู่ 33170
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ 33170
ตูม ปรางค์กู่ 33170
สมอ ปรางค์กู่ 33170
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ 33170
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ 33170
ดู่ ปรางค์กู่ 33170
สวาย ปรางค์กู่ 33170
พิมายเหนือ ปรางค์กู่ 33170
สิ ขุนหาญ 33150
บักดอง ขุนหาญ 33150
พราน ขุนหาญ 33150
โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ 33150
ไพร ขุนหาญ 33150
กระหวัน ขุนหาญ 33150
ขุนหาญ ขุนหาญ 33150
โนนสูง ขุนหาญ 33150
กันทรอม ขุนหาญ 33150
ภูฝ้าย ขุนหาญ 33150
โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ 33150
ห้วยจันทร์ ขุนหาญ 33150
เมืองคง ราษีไศล 33160
เมืองแคน ราษีไศล 33160
หนองแค ราษีไศล 33160
จิกสังข์ทอง ราษีไศล 33160
ด่าน ราษีไศล 33160
ดู่ ราษีไศล 33160
หนองอึ่ง ราษีไศล 33160
บัวหุ่ง ราษีไศล 33160
ไผ่ ราษีไศล 33160
ส้มป่อย ราษีไศล 33160
หนองหมี ราษีไศล 33160
หว้านคำ ราษีไศล 33160
สร้างปี่ ราษีไศล 33160
กำแพง อุทุมพรพิสัย 33120
อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย 33120
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย 33120
สำโรง อุทุมพรพิสัย 33120
แขม อุทุมพรพิสัย 33120
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย 33120
ขะยูง อุทุมพรพิสัย 33120
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย 33120
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย 33120
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย 33120
แต้ อุทุมพรพิสัย 33120
แข้ อุทุมพรพิสัย 33120
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย 33120
ปะอาว อุทุมพรพิสัย 33120
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย 33120
สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย 33120
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย 33120
โคกจาน อุทุมพรพิสัย 33120
เป๊าะ บึงบูรพ์ 33220
บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ 33220
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 33210
เมืองหลวง ห้วยทับทัน 33210
กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน 33210
ผักไหม ห้วยทับทัน 33210
จานแสนไชย ห้วยทับทัน 33210
ปราสาท ห้วยทับทัน 33210
โนนค้อ โนนคูณ 33250
บก โนนคูณ 33250
โพธิ์ โนนคูณ 33250
หนองกุง โนนคูณ 33250
เหล่ากวาง โนนคูณ 33250
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ 33240
พิงพวย ศรีรัตนะ 33240
สระเยาว์ ศรีรัตนะ 33240
ตูม ศรีรัตนะ 33240
เสื่องข้าว ศรีรัตนะ 33240
ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ 33240
สะพุง ศรีรัตนะ 33240
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 33130
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง 33130
ตองปิด น้ำเกลี้ยง 33130
เขิน น้ำเกลี้ยง 33130
รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง 33130
คูบ น้ำเกลี้ยง 33130
บุสูง วังหิน 33270
ธาตุ วังหิน 33270
ดวนใหญ่ วังหิน 33270
บ่อแก้ว วังหิน 33270
ศรีสำราญ วังหิน 33270
ทุ่งสว่าง วังหิน 33270
วังหิน วังหิน 33270
โพนยาง วังหิน 33270
โคกตาล ภูสิงห์ 33140
ห้วยตามอญ ภูสิงห์ 33140
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ 33140
ละลม ภูสิงห์ 33140
ตะเคียนราม ภูสิงห์ 33140
ดงรัก ภูสิงห์ 33140
ไพรพัฒนา ภูสิงห์ 33140
เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ 33120
ตาโกน เมืองจันทร์ 33120
หนองใหญ่ เมืองจันทร์ 33120
เสียว เบญจลักษ์ 33110
หนองหว้า เบญจลักษ์ 33110
หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ 33110
หนองฮาง เบญจลักษ์ 33110
ท่าคล้อ เบญจลักษ์ 33110
พยุห์ พยุห์ 33230
พรหมสวัสดิ์ พยุห์ 33230
ตำแย พยุห์ 33230
โนนเพ็ก พยุห์ 33230
หนองค้า พยุห์ 33230
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120
ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120
อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120
กุง ศิลาลาด 33160
คลีกลิ้ง ศิลาลาด 33160
หนองบัวดง ศิลาลาด 33160
โจดม่วง ศิลาลาด 33160

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) บริษัทเอกชนด้านการจัดส่งพัสดุด่วน ที่มีจุดบริการมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ หลายท่านเมื่อส่งพัสดุแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย

เช็คพัสดุ NinJa Van

เช็คพัสดุ Ninja Van

เช็คพัสดุนินจาแวน Ninja Van บริษัทโลจิสติกส์ให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่เปิดตัวในไทยเมื่อปี 2557 หลายท่านเมื่อส่งของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ เช็คพัสดุ ninja

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์