รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุบลราชธานี

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 34000
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี 34000
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 34000
ปทุม เมืองอุบลราชธานี 34000
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 34000
แจระแม เมืองอุบลราชธานี 34000
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี 34000
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี 34000
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี 34000
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี 34000
ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี 34000
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี 34000
นาคำ ศรีเมืองใหม่ 34250
แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ 34250
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ 34250
วาริน ศรีเมืองใหม่ 34250
ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ 34250
สงยาง ศรีเมืองใหม่ 34250
ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ 34250
คำไหล ศรีเมืองใหม่ 34250
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ 34250
นาเลิน ศรีเมืองใหม่ 34250
ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ 34250
โขงเจียม โขงเจียม 34220
ห้วยยาง โขงเจียม 34220
นาโพธิ์กลาง โขงเจียม 34220
หนองแสงใหญ่ โขงเจียม 34220
ห้วยไผ่ โขงเจียม 34220
คำเขื่อนแก้ว โขงเจียม 34220
เขื่องใน เขื่องใน 34150
สร้างถ่อ เขื่องใน 34150
ค้อทอง เขื่องใน 34150
ก่อเอ้ เขื่องใน 34150
หัวดอน เขื่องใน 34150
ชีทวน เขื่องใน 34150
ท่าไห เขื่องใน 34150
นาคำใหญ่ เขื่องใน 34150
แดงหม้อ เขื่องใน 34150
ธาตุน้อย เขื่องใน 34150
บ้านไทย เขื่องใน 34320
บ้านกอก เขื่องใน 34320
กลางใหญ่ เขื่องใน 34320
โนนรัง เขื่องใน 34320
ยางขี้นก เขื่องใน 34150
ศรีสุข เขื่องใน 34150
สหธาตุ เขื่องใน 34150
หนองเหล่า เขื่องใน 34150
เขมราฐ เขมราฐ 34170
ขามป้อม เขมราฐ 34170
เจียด เขมราฐ 34170
หนองผือ เขมราฐ 34170
นาแวง เขมราฐ 34170
แก้งเหนือ เขมราฐ 34170
หนองนกทา เขมราฐ 34170
หนองสิม เขมราฐ 34170
หัวนา เขมราฐ 34170
เมืองเดช เดชอุดม 34160
นาส่วง เดชอุดม 34160
นาเจริญ เดชอุดม 34160
ทุ่งเทิง เดชอุดม 34160
สมสะอาด เดชอุดม 34160
กุดประทาย เดชอุดม 34160
ตบหู เดชอุดม 34160
กลาง เดชอุดม 34160
แก้ง เดชอุดม 34160
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 34160
บัวงาม เดชอุดม 34160
คำครั่ง เดชอุดม 34160
นากระแซง เดชอุดม 34160
โพนงาม เดชอุดม 34160
ป่าโมง เดชอุดม 34160
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม 34160
นาจะหลวย นาจะหลวย 34280
โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย 34280
พรสวรรค์ นาจะหลวย 34280
บ้านตูม นาจะหลวย 34280
โสกแสง นาจะหลวย 34280
โนนสวรรค์ นาจะหลวย 34280
โซง น้ำยืน 34260
ยาง น้ำยืน 34260
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 34260
บุเปือย น้ำยืน 34260
สีวิเชียร น้ำยืน 34260
ยางใหญ่ น้ำยืน 34260
เก่าขาม น้ำยืน 34260
โพนงาม บุณฑริก 34230
ห้วยข่า บุณฑริก 34230
คอแลน บุณฑริก 34230
นาโพธิ์ บุณฑริก 34230
หนองสะโน บุณฑริก 34230
โนนค้อ บุณฑริก 34230
บัวงาม บุณฑริก 34230
บ้านแมด บุณฑริก 34230
ขุหลุ ตระการพืชผล 34130
กระเดียน ตระการพืชผล 34130
เกษม ตระการพืชผล 34130
กุศกร ตระการพืชผล 34130
ขามเปี้ย ตระการพืชผล 34130
คอนสาย ตระการพืชผล 34130
โคกจาน ตระการพืชผล 34130
นาพิน ตระการพืชผล 34130
นาสะไม ตระการพืชผล 34130
โนนกุง ตระการพืชผล 34130
ตระการ ตระการพืชผล 34130
ตากแดด ตระการพืชผล 34130
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล 34130
เป้า ตระการพืชผล 34130
เซเป็ด ตระการพืชผล 34130
สะพือ ตระการพืชผล 34130
หนองเต่า ตระการพืชผล 34130
ถ้ำแข้ ตระการพืชผล 34130
ท่าหลวง ตระการพืชผล 34130
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล 34130
กุดยาลวน ตระการพืชผล 34130
บ้านแดง ตระการพืชผล 34130
คำเจริญ ตระการพืชผล 34130
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น 34270
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น 34270
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น 34270
กาบิน กุดข้าวปุ้น 34270
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น 34270
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ 34140
เหล่าบก ม่วงสามสิบ 34140
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ 34140
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ 34140
หนองเมือง ม่วงสามสิบ 34140
เตย ม่วงสามสิบ 34140
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ 34140
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ 34140
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ 34140
หนองฮาง ม่วงสามสิบ 34140
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ 34140
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 34140
นาเลิง ม่วงสามสิบ 34140
โพนแพง ม่วงสามสิบ 34140
วารินชำราบ วารินชำราบ 34190
ธาตุ วารินชำราบ 34190
ท่าลาด วารินชำราบ 34310
โนนโหนน วารินชำราบ 34190
คูเมือง วารินชำราบ 34190
สระสมิง วารินชำราบ 34190
คำน้ำแซบ วารินชำราบ 34190
บุ่งหวาย วารินชำราบ 34310
คำขวาง วารินชำราบ 34190
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ 34190
แสนสุข วารินชำราบ 34190
หนองกินเพล วารินชำราบ 34190
โนนผึ้ง วารินชำราบ 34190
เมืองศรีไค วารินชำราบ 34190
ห้วยขะยุง วารินชำราบ 34310
บุ่งไหม วารินชำราบ 34190
พิบูล พิบูลมังสาหาร 34110
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร 34110
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร 34110
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร 34110
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร 34110
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร 34110
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร 34110
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร 34110
ระเว พิบูลมังสาหาร 34110
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร 34110
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร 34110
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร 34110
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร 34110
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร 34110
ตาลสุม ตาลสุม 34330
สำโรง ตาลสุม 34330
จิกเทิง ตาลสุม 34330
หนองกุง ตาลสุม 34330
นาคาย ตาลสุม 34330
คำหว้า ตาลสุม 34330
โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 34340
ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร 34340
สำโรง โพธิ์ไทร 34340
สองคอน โพธิ์ไทร 34340
สารภี โพธิ์ไทร 34340
เหล่างาม โพธิ์ไทร 34340
สำโรง สำโรง 34360
โคกก่อง สำโรง 34360
หนองไฮ สำโรง 34360
ค้อน้อย สำโรง 34360
โนนกาเล็น สำโรง 34360
โคกสว่าง สำโรง 34360
โนนกลาง สำโรง 34360
บอน สำโรง 34360
ขามป้อม สำโรง 34360
ดอนมดแดง ดอนมดแดง 34000
เหล่าแดง ดอนมดแดง 34000
ท่าเมือง ดอนมดแดง 34000
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง 34000
คันไร่ สิรินธร 34350
ช่องเม็ก สิรินธร 34350
โนนก่อ สิรินธร 34350
นิคมลำโดมน้อย สิรินธร 34350
ฝางคำ สิรินธร 34350
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร 34350
หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 34160
นาเกษม ทุ่งศรีอุดม 34160
กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม 34160
โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 34160
นาห่อม ทุ่งศรีอุดม 34160
นาเยีย นาเยีย 34160
นาดี นาเยีย 34160
นาเรือง นาเยีย 34160
นาตาล นาตาล 34170
พะลาน นาตาล 34170
กองโพน นาตาล 34170
พังเคน นาตาล 34170
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก 34000
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก 34000
แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก 34000
หนองบก เหล่าเสือโก้ก 34000
แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ 34190
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ 34190
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ 34190
สว่าง สว่างวีระวงศ์ 34190
ตาเกา น้ำขุ่น 34260
ไพบูลย์ น้ำขุ่น 34260
ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 34260
โคกสะอาด น้ำขุ่น 34260

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุบลราชธานี ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) บริษัทเอกชนด้านการจัดส่งพัสดุด่วน ที่มีจุดบริการมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ หลายท่านเมื่อส่งพัสดุแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์

เช็คพัสดุ Best Express

เช็คพัสดุ Best Express

การเช็คพัสดุ Best Express นั้นโดยปรกติแล้ว มีวิธีเช็คพัสดุ อยู่ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งแบรนด์ไทย ที่มาแรง ณ เวลานี้

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย