รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ 50300
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ 50100
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ 50000
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 50300
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 50200
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ 50100
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ 50100
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ 50000
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ 50000
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ 50000
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ 50000
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ 50300
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ 50300
บ้านหลวง จอมทอง 50160
ข่วงเปา จอมทอง 50160
สบเตี๊ยะ จอมทอง 50160
บ้านแปะ จอมทอง 50240
ดอยแก้ว จอมทอง 50160
แม่สอย จอมทอง 50240
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 50270
ท่าผา แม่แจ่ม 50270
บ้านทับ แม่แจ่ม 50270
แม่ศึก แม่แจ่ม 50270
แม่นาจร แม่แจ่ม 50270
บ้านจันทร์ แม่แจ่ม 58130
ปางหินฝน แม่แจ่ม 50270
กองแขก แม่แจ่ม 50270
แม่แดด แม่แจ่ม 58130
แจ่มหลวง แม่แจ่ม 58130
เชียงดาว เชียงดาว 50170
เมืองนะ เชียงดาว 50170
เมืองงาย เชียงดาว 50170
แม่นะ เชียงดาว 50170
เมืองคอง เชียงดาว 50170
ปิงโค้ง เชียงดาว 50170
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว 50170
เชิงดอย ดอยสะเก็ด 50220
สันปูเลย ดอยสะเก็ด 50220
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 50220
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด 50220
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด 50220
ป่าลาน ดอยสะเก็ด 50220
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด 50220
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด 50220
แม่คือ ดอยสะเก็ด 50220
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด 50220
แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด 50220
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด 50220
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด 50220
เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด 50220
สันมหาพน แม่แตง 50150
แม่แตง แม่แตง 50150
ขี้เหล็ก แม่แตง 50150
ช่อแล แม่แตง 50150
แม่หอพระ แม่แตง 50150
สบเปิง แม่แตง 50150
บ้านเป้า แม่แตง 50150
สันป่ายาง แม่แตง 50330
ป่าแป๋ แม่แตง 50150
เมืองก๋าย แม่แตง 50150
บ้านช้าง แม่แตง 50150
กื้ดช้าง แม่แตง 50150
อินทขิล แม่แตง 50150
สมก๋าย แม่แตง 50150
ริมใต้ แม่ริม 50180
ริมเหนือ แม่ริม 50180
สันโป่ง แม่ริม 50180
ขี้เหล็ก แม่ริม 50180
สะลวง แม่ริม 50330
ห้วยทราย แม่ริม 50180
แม่แรม แม่ริม 50180
โป่งแยง แม่ริม 50180
แม่สา แม่ริม 50180
ดอนแก้ว แม่ริม 50180
เหมืองแก้ว แม่ริม 50180
สะเมิงใต้ สะเมิง 50250
สะเมิงเหนือ สะเมิง 50250
แม่สาบ สะเมิง 50250
บ่อแก้ว สะเมิง 50250
ยั้งเมิน สะเมิง 50250
เวียง ฝาง 50110
ม่อนปิ่น ฝาง 50110
แม่งอน ฝาง 50320
แม่สูน ฝาง 50110
สันทราย ฝาง 50110
แม่คะ ฝาง 50110
แม่ข่า ฝาง 50320
โป่งน้ำร้อน ฝาง 50110
แม่อาย แม่อาย 50280
แม่สาว แม่อาย 50280
สันต้นหมื้อ แม่อาย 50280
แม่นาวาง แม่อาย 50280
ท่าตอน แม่อาย 50280
บ้านหลวง แม่อาย 50280
มะลิกา แม่อาย 50280
เวียง พร้าว 50190
ทุ่งหลวง พร้าว 50190
ป่าตุ้ม พร้าว 50190
ป่าไหน่ พร้าว 50190
สันทราย พร้าว 50190
บ้านโป่ง พร้าว 50190
น้ำแพร่ พร้าว 50190
เขื่อนผาก พร้าว 50190
แม่แวน พร้าว 50190
แม่ปั๋ง พร้าว 50190
โหล่งขอด พร้าว 50190
ยุหว่า สันป่าตอง 50120
สันกลาง สันป่าตอง 50120
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง 50120
มะขามหลวง สันป่าตอง 50120
แม่ก๊า สันป่าตอง 50120
บ้านแม สันป่าตอง 50120
บ้านกลาง สันป่าตอง 50120
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง 50120
ทุ่งต้อม สันป่าตอง 50120
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง 50120
มะขุนหวาน สันป่าตอง 50120
สันกำแพง สันกำแพง 50130
ทรายมูล สันกำแพง 50130
ร้องวัวแดง สันกำแพง 50130
บวกค้าง สันกำแพง 50130
แช่ช้าง สันกำแพง 50130
ออนใต้ สันกำแพง 50130
แม่ปูคา สันกำแพง 50130
ห้วยทราย สันกำแพง 50130
ต้นเปา สันกำแพง 50130
สันกลาง สันกำแพง 50130
สันทรายหลวง สันทราย 50210
สันทรายน้อย สันทราย 50210
สันพระเนตร สันทราย 50210
สันนาเม็ง สันทราย 50210
สันป่าเปา สันทราย 50210
หนองแหย่ง สันทราย 50210
หนองจ๊อม สันทราย 50210
หนองหาร สันทราย 50290
แม่แฝก สันทราย 50290
แม่แฝกใหม่ สันทราย 50290
เมืองเล็น สันทราย 50210
ป่าไผ่ สันทราย 50210
หางดง หางดง 50230
หนองแก๋ว หางดง 50230
หารแก้ว หางดง 50230
หนองตอง หางดง 50340
ขุนคง หางดง 50230
สบแม่ข่า หางดง 50230
บ้านแหวน หางดง 50230
สันผักหวาน หางดง 50230
หนองควาย หางดง 50230
บ้านปง หางดง 50230
น้ำแพร่ หางดง 50230
หางดง ฮอด 50240
ฮอด ฮอด 50240
บ้านตาล ฮอด 50240
บ่อหลวง ฮอด 50240
บ่อสลี ฮอด 50240
นาคอเรือ ฮอด 50240
ดอยเต่า ดอยเต่า 50260
ท่าเดื่อ ดอยเต่า 50260
มืดกา ดอยเต่า 50260
บ้านแอ่น ดอยเต่า 50260
บงตัน ดอยเต่า 50260
โปงทุ่ง ดอยเต่า 50260
อมก๋อย อมก๋อย 50310
ยางเปียง อมก๋อย 50310
แม่ตื่น อมก๋อย 50310
ม่อนจอง อมก๋อย 50310
สบโขง อมก๋อย 50310
นาเกียน อมก๋อย 50310
ยางเนิ้ง สารภี 50140
สารภี สารภี 50140
ชมภู สารภี 50140
ไชยสถาน สารภี 50140
ขัวมุง สารภี 50140
หนองแฝก สารภี 50140
หนองผึ้ง สารภี 50140
ท่ากว้าง สารภี 50140
ดอนแก้ว สารภี 50140
ท่าวังตาล สารภี 50140
สันทราย สารภี 50140
ป่าบง สารภี 50140
เมืองแหง เวียงแหง 50350
เปียงหลวง เวียงแหง 50350
แสนไห เวียงแหง 50350
ปงตำ ไชยปราการ 50320
ศรีดงเย็น ไชยปราการ 50320
แม่ทะลบ ไชยปราการ 50320
หนองบัว ไชยปราการ 50320
บ้านกาด แม่วาง 50360
ทุ่งปี้ แม่วาง 50360
ทุ่งรวงทอง แม่วาง 50360
แม่วิน แม่วาง 50360
ดอนเปา แม่วาง 50360
ออนเหนือ แม่ออน 50130
ออนกลาง แม่ออน 50130
บ้านสหกรณ์ แม่ออน 50130
ห้วยแก้ว แม่ออน 50130
แม่ทา แม่ออน 50130
ทาเหนือ แม่ออน 50130
ดอยหล่อ ดอยหล่อ 50160
สองแคว ดอยหล่อ 50160
ยางคราม ดอยหล่อ 50160
สันติสุข ดอยหล่อ 50160
รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเขียงใหม่ รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy นำไปใช้งานง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น รหัสไปรษณีย์ เชียงใหม่ อ.เมือง สันกำแพง สันทราย สารภี แม่ริม แม่แตง สุเทพ แม่อาย ฝาง สันป่าตอง มีทุกเขต ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

เช็คพัสดุ Best Express

เช็คพัสดุ Best Express

การเช็คพัสดุ Best Express นั้นโดยปรกติแล้ว มีวิธีเช็คพัสดุ อยู่ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ