รหัสไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000
สำราญ เมืองขอนแก่น 40000
โคกสี เมืองขอนแก่น 40000
ท่าพระ เมืองขอนแก่น 40260
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น 40000
เมืองเก่า เมืองขอนแก่น 40000
พระลับ เมืองขอนแก่น 40000
สาวะถี เมืองขอนแก่น 40000
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น 40000
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 40000
แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น 40000
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น 40000
ดอนหัน เมืองขอนแก่น 40260
ศิลา เมืองขอนแก่น 40000
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 40000
หนองตูม เมืองขอนแก่น 40000
บึงเนียม เมืองขอนแก่น 40000
โนนท่อน เมืองขอนแก่น 40000
หนองบัว บ้านฝาง 40270
ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง 40270
โนนฆ้อง บ้านฝาง 40270
บ้านเหล่า บ้านฝาง 40270
ป่ามะนาว บ้านฝาง 40270
บ้านฝาง บ้านฝาง 40270
โคกงาม บ้านฝาง 40270
พระยืน พระยืน 40320
พระบุ พระยืน 40320
บ้านโต้น พระยืน 40320
หนองแวง พระยืน 40320
ขามป้อม พระยืน 40320
หนองเรือ หนองเรือ 40210
บ้านเม็ง หนองเรือ 40210
บ้านกง หนองเรือ 40240
ยางคำ หนองเรือ 40240
จระเข้ หนองเรือ 40240
โนนทอง หนองเรือ 40210
กุดกว้าง หนองเรือ 40210
โนนทัน หนองเรือ 40210
โนนสะอาด หนองเรือ 40210
บ้านผือ หนองเรือ 40240
ชุมแพ ชุมแพ 40130
โนนหัน ชุมแพ 40290
นาหนองทุ่ม ชุมแพ 40290
โนนอุดม ชุมแพ 40130
ขัวเรียง ชุมแพ 40130
หนองไผ่ ชุมแพ 40130
ไชยสอ ชุมแพ 40130
วังหินลาด ชุมแพ 40130
นาเพียง ชุมแพ 40130
หนองเขียด ชุมแพ 40290
หนองเสาเล้า ชุมแพ 40130
โนนสะอาด ชุมแพ 40290
สีชมพู สีชมพู 40220
ศรีสุข สีชมพู 40220
นาจาน สีชมพู 40220
วังเพิ่ม สีชมพู 40220
ซำยาง สีชมพู 40220
หนองแดง สีชมพู 40220
ดงลาน สีชมพู 40220
บริบูรณ์ สีชมพู 40220
บ้านใหม่ สีชมพู 40220
ภูห่าน สีชมพู 40220
น้ำพอง น้ำพอง 40140
วังชัย น้ำพอง 40140
หนองกุง น้ำพอง 40140
บัวใหญ่ น้ำพอง 40140
สะอาด น้ำพอง 40310
ม่วงหวาน น้ำพอง 40310
บ้านขาม น้ำพอง 40140
บัวเงิน น้ำพอง 40140
ทรายมูล น้ำพอง 40140
ท่ากระเสริม น้ำพอง 40140
พังทุย น้ำพอง 40140
กุดน้ำใส น้ำพอง 40140
โคกสูง อุบลรัตน์ 40250
บ้านดง อุบลรัตน์ 40250
เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 40250
นาคำ อุบลรัตน์ 40250
ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ 40250
ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ 40250
หนองโก กระนวน 40170
หนองกุงใหญ่ กระนวน 40170
ห้วยโจด กระนวน 40170
ห้วยยาง กระนวน 40170
บ้านฝาง กระนวน 40170
ดูนสาด กระนวน 40170
หนองโน กระนวน 40170
น้ำอ้อม กระนวน 40170
หัวนาคำ กระนวน 40170
บ้านไผ่ บ้านไผ่ 40110
ในเมือง บ้านไผ่ 40110
เมืองเพีย บ้านไผ่ 40110
บ้านลาน บ้านไผ่ 40110
แคนเหนือ บ้านไผ่ 40110
ภูเหล็ก บ้านไผ่ 40110
ป่าปอ บ้านไผ่ 40110
หินตั้ง บ้านไผ่ 40110
หนองน้ำใส บ้านไผ่ 40110
หัวหนอง บ้านไผ่ 40110
เปือยน้อย เปือยน้อย 40340
วังม่วง เปือยน้อย 40340
ขามป้อม เปือยน้อย 40340
สระแก้ว เปือยน้อย 40340
เมืองพล พล 40120
โจดหนองแก พล 40120
เก่างิ้ว พล 40120
หนองมะเขือ พล 40120
หนองแวงโสกพระ พล 40120
เพ็กใหญ่ พล 40120
โคกสง่า พล 40120
หนองแวงนางเบ้า พล 40120
ลอมคอม พล 40120
โนนข่า พล 40120
โสกนกเต็น พล 40120
หัวทุ่ง พล 40120
คอนฉิม แวงใหญ่ 40330
ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ 40330
โนนทอง แวงใหญ่ 40330
แวงใหญ่ แวงใหญ่ 40330
โนนสะอาด แวงใหญ่ 40330
แวงน้อย แวงน้อย 40230
ก้านเหลือง แวงน้อย 40230
ท่านางแนว แวงน้อย 40230
ละหานนา แวงน้อย 40230
ท่าวัด แวงน้อย 40230
ทางขวาง แวงน้อย 40230
หนองสองห้อง หนองสองห้อง 40190
คึมชาด หนองสองห้อง 40190
โนนธาตุ หนองสองห้อง 40190
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง 40190
สำโรง หนองสองห้อง 40190
หนองเม็ก หนองสองห้อง 40190
ดอนดู่ หนองสองห้อง 40190
ดงเค็ง หนองสองห้อง 40190
หันโจด หนองสองห้อง 40190
ดอนดั่ง หนองสองห้อง 40190
วังหิน หนองสองห้อง 40190
หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง 40190
บ้านเรือ ภูเวียง 40150
ในเมือง ภูเวียง 40150
หว้าทอง ภูเวียง 40150
กุดขอนแก่น ภูเวียง 40150
นาชุมแสง ภูเวียง 40150
นาหว้า ภูเวียง 40150
เขาน้อย ภูเวียง 40150
หนองกุงธนสาร ภูเวียง 40150
หนองกุงเซิน ภูเวียง 40150
สงเปือย ภูเวียง 40150
ทุ่งชมพู ภูเวียง 40150
เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง 40150
ดินดำ ภูเวียง 40150
ภูเวียง ภูเวียง 40150
กุดเค้า มัญจาคีรี 40160
สวนหม่อน มัญจาคีรี 40160
หนองแปน มัญจาคีรี 40160
โพนเพ็ก มัญจาคีรี 40160
คำแคน มัญจาคีรี 40160
นาข่า มัญจาคีรี 40160
นางาม มัญจาคีรี 40160
ท่าศาลา มัญจาคีรี 40160
ชนบท ชนบท 40180
กุดเพียขอม ชนบท 40180
วังแสง ชนบท 40180
ห้วยแก ชนบท 40180
บ้านแท่น ชนบท 40180
ศรีบุญเรือง ชนบท 40180
โนนพะยอม ชนบท 40180
ปอแดง ชนบท 40180
เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 40280
ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง 40280
นางิ้ว เขาสวนกวาง 40280
โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง 40280
คำม่วง เขาสวนกวาง 40280
โนนคอม ภูผาม่าน 40350
นาฝาย ภูผาม่าน 40350
ภูผาม่าน ภูผาม่าน 40350
วังสวาบ ภูผาม่าน 40350
ห้วยม่วง ภูผาม่าน 40350
กระนวน ซำสูง 40170
คำแมด ซำสูง 40170
บ้านโนน ซำสูง 40170
คูคำ ซำสูง 40170
ห้วยเตย ซำสูง 40170
บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 40160
โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย 40160
ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย 40160
นาแพง โคกโพธิ์ไชย 40160
กุดธาตุ หนองนาคำ 40150
บ้านโคก หนองนาคำ 40150
ขนวน หนองนาคำ 40150
บ้านแฮด บ้านแฮด 40110
โคกสำราญ บ้านแฮด 40110
โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด 40110
หนองแซง บ้านแฮด 40110
โนนศิลา โนนศิลา 40110
หนองปลาหมอ โนนศิลา 40110
บ้านหัน โนนศิลา 40110
เปือยใหญ่ โนนศิลา 40110
โนนแดง โนนศิลา 40110

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ
ดูเนื้อหาอื่นๆ
เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

เช็คพัสดุ Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) บริษัทเอกชนด้านการจัดส่งพัสดุด่วน ที่มีจุดบริการมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ หลายท่านเมื่อส่งพัสดุแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ

เช็คพัสดุ NinJa Van

เช็คพัสดุ Ninja Van

เช็คพัสดุนินจาแวน Ninja Van บริษัทโลจิสติกส์ให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่เปิดตัวในไทยเมื่อปี 2557 หลายท่านเมื่อส่งของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ เช็คพัสดุ ninja

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์